ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์

บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด(มหาชน ) ("บริษัท") ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป การใช้เว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นใด บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในบรรดาข้อความ รูปภาพ เสียง/ภาพวีดีโอ และเนื้อหาอื่นใดตลอดจนสื่อประเภทอื่นที่ปรากฎบนหน้าจอต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ ("สื่อมัลติมิเดีย") และสื่อมัลติมิเดียอื่นที่บริษัทได้รับอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในการใช้สื่อมัลติมิเดียดังกล่าวในเว็บไซต์นี้

ท่านสามารถเรียกดูสื่อมัลติมิเดียผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือ ทำการพิมพ์ หรือดาวน์โหลด หรือลงข้อความ และใช้สื่อมัลติมิเดีย ทั้งนี้การใช้งานดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • ท่านจะต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ จำหน่ายถ่ายโอนซึ่งข้อมูล ทำซ้ำเพื่อการอื่นนอกจากการทำซ้ำเพื่อการเรียกดู
  • ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดที่เกิดขึ้นกับท่านอันเนื่องมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์นี้
  • ท่านจะต้องไม่ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ
  • ท่านจะต้องแจ้งและแสดงให้บุคคลอื่นทราบถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และข้อจำกัดการอนุญาตนี้ในสำเนาสื่อมัลติมิเดีย ในกรณีที่มีการทำสำเนางานดังกล่าวท่านจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาตลอดจนแสดงข้อความที่ ระบุถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดบนสำเนางานดังกล่าว ท่านไม่สามารถใช้สื่อมัลติมิเดียในลักษณะอื่นใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมทั้งความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ ดังกล่าวและต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของท่าน อันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือไวรัสจากอีเมล์ที่ส่งจากเว็บไซต์หรือจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

  • การใช้สื่อมัลติมิเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ท่านจะต้องใช้ดุลยพินิจของท่านเองว่าจะสามารถนำไปใช้งานได้และ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์อันเฉพาะเจาะจงของท่านหรือไม่และจะก่อให้เกิดการละเมิดใด ๆ หรือไม่ บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องหรือความครบถ้วนของเนื้อหาใด ๆ ทั้งนี้บริษัทอาจทำการเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนสื่อมัลติมิเดียให้ทันสมัยโดยดุลยพินิจของบริษัทเอง และไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบถึงการดังกล่าวแต่ประการใดไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย เสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการฟ้องร้องสืบเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อมูลใด ๆ ที่แสดงในเว็บไซต์นี้ รวมทั้ง ความบกพร่อง ความผิดพลาด การขาดหาย การรบกวน ความล่าช้าของเว็บไซต์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์โดยที่ท่านจะต้องรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยตัวท่านเอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามรวมทั้งกรณีประมาทเลินเล่อ บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม โดยความบังเอิญ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องในกรณีใด ๆ แม้บริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้น
  • ท่านรับทราบโดยชัดแจ้งและยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ตามเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบริษัทในการดำเนินคดี การฟ้องร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ รวมทั้งการเรียกร้องที่อ้างข้อเท็จจริงซึ่งหากการดังกล่าวมีมูล จะถือเป็นการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่พึงพอใจกับสื่อมัลติมิเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โปรดยุติการใช้เว็บไซต์นี้
  • ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ ซึ่งบริษัทมิได้ตรวจทานหรือตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่ท่านได้ทำการเชื่อมต่อดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความถูกต้องแท้จริงของสื่อมัลติมิเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่ท่านทำการเชื่อมต่อการให้บริการเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นแต่เพียง การอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการแก่ท่านเท่านั้น โดยท่านจะต้องรับภาระความเสี่ยงในความเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อดังกล่าว
  • ท่านรับทราบว่าสื่อมัลติมิเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์อาจไม่ครบถ้วนหรือทันสมัย บริษัทจะพยายามจัดเตรียมสื่อมัลติมิเดียให้ทันสมัยมากที่สุด ทั้งนี้การแก้ไขปรับปรุงสื่อมัลติมิเดียให้ทันสมัยดังกล่าวเป็นแต่เพียงการอำนวย ความสะดวกแก่ท่านไม่ถือเป็นข้อผูกพันบริษัทในการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด แม้บริษัทจะทำการตรวจทานสื่อมัลติมิเดียและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่อง ผลสืบเนื่องหรือความเสียหายในกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งความเสียหายอื่นใดอันเนื่องมา จากการใช้งานเว็บไซต์หรือการไม่อาจใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการสื่อสาร หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและบริการทดแทน หรือความเสียหายอันเกิดจากการเข้าใช้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้งานโดยพลการ หรือข้อความหรือการกระทำของบุคคลที่สามในเว็บไซต์หรือการติดต่อสื่อสาร หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือบริการติดต่อสื่อสาร
  • การติดต่อสื่อสารด้วยอีเมล์ และ/หรือการส่งข้อความผ่านเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการบอกกล่าว ตามกฎหมายโดยหรือต่อบริษัทหรือโดยหรือต่อพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท

การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือการให้บริการเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ info@easonpaint.co.th

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions