เป็นผู้ผลิตสีอุตสาหกรรมชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จสูงสุด มีความมั่นคง และแข็งแกร่ง ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยจำแนกแนวทางการดำเนินงานได้ดังนี้

ด้านผลิตภัณฑ์

 • มีเป้าหมายในการขยายกำลังการผลิตสำหรับสินค้าที่มีศักยภาพในการสร้างรายได ้และกำไรสูงสุด
 • มีแผนงานเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะลูกค้าที่เป็น OEM
 • คิดค้นเทคโนโลยี หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์สีแบบใหม่ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และเป็นการขยายฐานลูกค้าของบริษัท

ด้านการผลิต

 • ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยได้จัดหาเครื่องมือทดสอบใหม่ ๆ ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูงที่สุด และมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต
 • เน้นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย ด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการผลิต อย่างต่อเนื่อง

ด้านบุคลากร

 • ใส่ใจกับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้น
 • พัฒนาบุคลากรและสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลดีต่อพนักงานองค์กร รวมถึงชุมชนทั่วไป

ด้านคู่ค้าและบริการ

 • พัฒนาด้านการบริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านการผลิตและการจัดส่งที่เน้นการตรงต่อเวลา
 • พัฒนาตนเองให้สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกับผู้ผลิตสี ( เจ้าของ Know- How ) ตลอดจนการถ่ยทอดวิธีการใช้ผลิิตภัณฑ์สีของบริษัทให้กับลูกค้า การเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของลูกค้า การให้คำแนะนำด้านเทคนิคและการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ค้า

จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน

นโยบายความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (CSR)

บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตสีอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจ
 • โปร่งใส ตรวจสอบได้
 • มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
 • ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
 • มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆหรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ข้อมูลนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
more

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์
more

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
more

Copyright 2011 EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED. All right reserved. Terms & Conditions